مزایده سرباره

مناقصه خرید 50 هزار تن سنگ آهن

مزایده ها و مناقصات شرکت چدن کویر خاوران

 

مزایده 20 هزار تن سرباره چدن

لیست مزایده ها و مناقصات شرکت چدن کویر خاوران

 

مزایده گزار: شرکت چدن کویر خاوران
موضوع مزایده: موضوع قرارداد عبارت است از فروش مقدار تقریبی 20,000 تن سرباره کوره بلند در محل کارخانه چدن کویر
خاوران واقع در کیلومتر 47 جاده بیرجند – کرمان، شهرک صنعتی شهید رحمانی خوسف
مدت پیمان آتی: 45 روز کاری
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده:
محل اجراء: استان خراسان جنوبی، کیلومتر 47 جاده بیرجند – کرمان، شهرک صنعتی شهید رحمانی خوسف، کارخانه چدن
کویر خاوران
زمان تحویل پیشنهادات: ساعت 10 صبح مورخ 28 / 08 / 1401

هماهنگی در خصوص مزایده:

آقای جهانبانی امور بازرگانی 

شماره تماس:  09360579115