تماس با ما

شماره تماس های شرکت

خط مستقیم: 32074103

فکس: 32074215

داخلی: 0-101-102

خانم کاسه سنگی

دبیرخانه-سانترال

معاونت اداری      

   

118

خانم زنگویی

معاون اداری

116

آقای شبانی

تدارکات

117

خانم رحمانیان-خانم نخعی

کارمند اداری

119

آقای سجاد شفیع پور

واحد  HSE

119

آقای عباسی

حراست

120

خانم سلطانی

واحد بهداشت

115

خدادوست

IT

112

آقای ملک آبادی

پذیرایی

(110) -32074218

نگهبانی

 معاونت مالی

   

125

آقای عابدی

معاون مالی

123

خانم افشاریان

کارشناس حسابداری

121

آقای جمهوری

کارشناس حسابداری

121

آقای مقیمی

کارشناس حسابداری

126

آقای سازنده

انبار تولید

معاونت بازرگانی

   

109

خانم بارانی

معاون بازرگانی

105

آقای جهانبانی

خرید مواد اولیه

107

آقای نخعی

ثبت بارنامه -صدور پیش فاکتور

108

آقای بهارشاهی

خرید تجهیزات و ماشین آلات

32074101

آقای ناسوتی

خرید تجهیزات و ماشین آلات

106

آقای حسن نژاد

امور قرار داد ها

124

خانم خسروی

بارنامه ها

127

آقای کاووسی

باسکول

107

آقای صادقی

تدارکات خرید

کنترل کیفیت

122

آقای شجاع

آزمایشگاه

فرم تماس