شورای کارگری

برگزاری انتخابات تعیین صلاحیت شورای کارگری

برگزاری انتخابات تعیین صلاحیت شورای کارگری 

انتخابات تعیین صلاحیت شورای کارگری با حضور نماینده اداره کار  برگزار گردید.

بعد از پایان رای گیری و شمارش آرا آقای احسان رسولی درمیان با 110 رای به عنوان نماینده کارخانه  در این شورا انتخاب شد.