انتخابات

برگزاری انتخابات تعیین صلاحیت شورای کارگری

برگزاری انتخابات تعیین صلاحیت شورای کارگری 

انتخابات تعیین صلاحیت شورای کارگری با حضور نماینده اداره کار  برگزار گردید.

بعد از پایان رای گیری و شمارش آرا آقای احسان رسولی درمیان با 110 رای به عنوان نماینده کارخانه  در این شورا انتخاب شد.