تماس با ما

شماره تماس های شرکت

 

آقای سید حسن جعفری

مدیر داخلی کارخانه

 

آقای غلامرضا شاهوردی

مدیر کارگزینی و حراست

حوزه  اداری      

118

آقای غلامرضا شاهوردی

مدیر منابع انسانی

117

خانم فاطمه نخعی

کارشناس  اداری

 

خانم عاطفه نخعی

کارشناس  اداری

119

آقای سجاد شفیع پور

سرپرست HSE

32074103

خانم عاطفه کاسه سنگی

دبیرخانه-سانترال

120

خانم پریسا سلطانی مقدم

کارشناس بهداشت

115

خدادوست

ITکارشناس

 

آقای رسول ملک آبادی

پذیرایی

(110) -32074218

نگهبانی

 حوزه مالی

125

 

مدیر مالی

121

 

سرپرست انبار

121

آقای حسین مقیمی

کارشناس حسابداری

 

خانم افسانه حسین پور

کارشناس حسابداری

حوزه  بازرگانی

109

شیائو پینگ یانگ

مدیر بازرگانی

105

خانم آرزو بارانی

کارشناس  بازرگانی

108

آقای امین بهارشاهی

کارشناس بازرگانی

32074101

آقای ایمان ناسوتی

کارشناس بازرگانی

 

خانم معصومه مالکی مقدم

کارشناس بازرگانی

106

آقای علی حسن نژاد

کارشناس امور حقوقی و قراردادها

124

خانم مهدیه خسروی

کارشناس بازرگانی

127

آقای احسان کاووسی

سرشیفت باسکول

107

آقای مصطفی نخعی

کارشناس بازرگانی

 

آقای علی محمد رضایی

کارشناس بازرگانی

107

آقای پوریا کسرایی

کارشناس بازرگانی (کارپرداز )

 

خانم فائزه شیخی

کارشناس برنامه ریزی

 

خانم منور الوانی

کارشناس برنامه ریزی

کنترل کیفیت

122

آقای محمود شجاع تقی آباد

سرپرست آزمایشگاه

تولید

  

مدیر فنی

  

سرپرست عمران

 

آقای احسان رسولی درمیان

مسئول برق

خط مستقیم: 32074103

فکس: 32074215

داخلی: 0-101-102

سانترال