تماس با ما

شماره تماس های شرکت

خط مستقیم: 32074103

فکس: 32074215

داخلی: 0-101-102

خانم عاطفه کاسه سنگی

دبیرخانه-سانترال

حوزه  اداری      

118

خانم انسیه  زنگویی

مدیر اداری

117

خانم فاطمه نخعی

کارشناس  اداری

 

خانم ویدا رحمانیان

کارشناس  اداری

 

خانم عاطفه نخعی

کارشناس  اداری

 

خانم مهشید نخعی

کارشناس  اداری

119

 

رئیس HSE

 

آقای حسین عباسی

سرپرست حراست

120

خانم پریسا سلطانی مقدم

کارشناس بهداشت

115

خدادوست

کارشناس IT

 

آقای جواد محمدی

کارشناس روابط عمومی و آموزش

 

آقای رسول ملک آبادی

پذیرایی

(110) -32074218

نگهبانی

 حوزه مالی

125

آقای عبدالحسین عابدی

مدیر مالی

121

آقای محمد جمهوری

سرپرست انبار

121

آقای حسین مقیمی

کارشناس حسابداری

 

خانم افسانه حسین پور

کارشناس حسابداری

حوزه  بازرگانی

109

آقای علیرضا جهانبانی

مدیر بازرگانی

105

خانم آرزو بارانی

کارشناس  بازرگانی

108

آقای امین بهارشاهی

کارشناس بازرگانی

32074101

آقای ایمان ناسوتی

کارشناس بازرگانی

 

خانم معصومه مالکی مقدم

کارشناس بازرگانی

106

آقای علی حسن نژاد

کارشناس امور حقوقی و قراردادها

124

خانم مهدیه خسروی

کارشناس بازرگانی

127

آقای احسان کاووسی

سرشیفت باسکول

107

آقای مصطفی نخعی

کارشناس بازرگانی

 

خانم زهرا رضایی

کارشناس بازرگانی

 

آقای علی محمد رضایی

کارشناس بازرگانی

107

آقای پوریا کسرایی

کارشناس بازرگانی (کارپرداز )

 

خانم فائزه شیخی

کارشناس برنامه ریزی

 

خانم منور الوانی

کارشناس برنامه ریزی

کنترل کیفیت

122

آقای محمود شجاع تقی آباد

سرپرست آزمایشگاه

تولید

 

مهندس فرید مهدی زاده

مدیر فنی

 

آقای مرتضی جلایری

سرپرست عمران

 

آقای احسان رسولی درمیان

مسئول برق